Avís Legal

1. Informació General

1.1.- El present avís i informació legal (en endavant, el «Avís Legal») regula l’ús del servei del portal d’Internet https://www.okestudi.com (en endavant, el «Portal» o «web»). Les presents condicions tenen per objecte regular l’accés i utilització del portal per part dels usuaris que el visitin, així com la posada a disposició a favor d’aquests, de forma gratuïta excepte indicació expressa en contra, tant de la informació subministrada, ja sigui general o especialitzada, com dels diferents continguts oferts i serveis facilitats en el mateix.

1.2.- Qualsevol usuari que accedeixi a la informació i serveis oferts en el citat domini està subjecte al present document i això implica l’adhesió i acceptació d’aquest als termes i condicions establerts en cada moment. S’entén per client / usuari tot aquell que navegui pel portal i / o utilitzi els serveis inclosos o adquireixi els serveis o productes oferts en el mateix. Per la qual cosa recomanem que llegeixi atentament les presents Condicions abans d’iniciar l’ús.

1.3.- Per a complir amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, a continuació, s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

Titular: Ok Estudi
Direcció: Gran Via Marqués del Túria 49, Planta 1ª, Porta 1, 46005 València
Contacte: info@okestudi.com

1.4.- Quant a la informació continguda en el portal, Ok Estudi (en endavant, «el titular del lloc web») no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al portal, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar intentant mantenir per això la major precisió en els continguts i una completa informació per a l’usuari.

1.5.- Igualment l’entitat no pot garantir que els enllaços a altres llocs siguin exactes en el moment del seu accés. Els llocs als quals apunten els enllaços són propietat de tercers i per la qual cosa són ells els que es responsabilitzaran en la seva mesura i en la legalitat del seu contingut. Les eventuals referències que es facin en aquesta web a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, etc. que siguin de titularitat de tercers no constitueix o implica recolzament, patrocini o recomanació per part d’aquesta empresa.

1.6.- Per al cas que es prestin serveis de comerç electrònic a través del Portal s’aplicarà la normativa continguda en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, la Llei 7/1998 sobre condicions generals de Contractació, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, la Llei 7/1996 d’Ordenació del Comerç Minorista , i en particular, per les condicions particulars de contractació que, si escau siguin publicades al Portal web.

1.7.- Encara que el titular del lloc web es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, tant les presents Condicions Generals, com les particulars que eventualment puguin establir; la configuració, presentació i disseny del portal o de qualsevol dels elements que l’integren; les informacions, generals o especialitzades, i els continguts subministrats i, en general, qualsevol altra circumstància no designades expressament, inclosa la cancel·lació del Portal o d’algun dels seus elements. Implantada qualsevol de les referides modificacions al portal, tot accés posterior realitzat per l’usuari suposarà la seva acceptació incondicional de la mateixa.

1.8.- Les presents condicions generals i les particulars que eventualment puguin establir-se, i amb la redacció que presentin en cada moment, tenen una durada indefinida, i romandran en vigor mentre el portal continuï actiu.

2.- Responsabilitat de l’usuari

2.1.- L’ús del Portal es realitzarà sota l’única i exclusiva de l’usuari, quedant exonerat, expressament, el titular del lloc web dels danys i / o perjudicis que es causessin a l’usuari oa tercers per aquest ús en contra del que estableix en el present Avís Legal i les condicions particulars que en cada cas siguin aplicables, o en contra de la legislació vigent i aplicable en el moment. Aquesta responsabilitat s’estendrà a l’ús, per part de l’usuari o de qualsevol tercer, de qualssevol contrasenya o similars assignades per a l’accés al Portal, si escau, o a qualsevol dels seus serveis.

2.2.- L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l’entitat ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

1.- Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic;
2.- Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans;
3.- Provocar danys en els sistemes físics i lògics del titular del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats

2.3.- Així mateix, el titular del lloc web, tot i que compromès a adoptar les mesures de seguretat adequades, no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus o altres en l’ordinador de l’usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts del portal, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

2.4.- L’empresa es reserva el dret a denegar en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, l’accés al Portal, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals, o les particulars que en cada cas els siguin d’aplicació.

2.5.- En el cas que el titular del lloc web disposés d’enllaços a altres llocs d’internet gestionats per tercers, el titular del lloc web no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i / o continguts, i per tant queda exclosa qualsevol responsabilitat al titular del Portal derivada de l’ús i contingut de tals enllaços. Així mateix, en cas que el Portal inclogui enllaços a passarel·les de pagament o similars, el titular del lloc web no assumeix cap responsabilitat sobre el contingut, disponibilitat tècnica o funcionament dels mateixos.

2.6.- El titular del lloc web no garanteix la licitud, qualitat, fiabilitat i utilitat dels serveis prestats per tercers o els que el titular del lloc web actuï únicament com a mer connector. Els enllaços externs dirigeixen a pàgines web d’entitats alienes a la nostra. Aquestes entitats són les responsables dels seus continguts. En cas de qualsevol transgressió de la llei, s’eliminarà immediatament aquests enllaços.

3.- Drets de propietat intel·lectual

3.1.- Tot el portal, entenent inclòs, el contingut, codis font, forma disseny, denominació dels productes, imatges, marques, noms comercials, logotips, gràfics, inclosos drets d’autor, arxius d’àudio, arxiu de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, contingut i ordre de la mateixa, estan protegits per la normativa reguladora de la propietat Intel·lectual i Industrial i s’entén que són propietat, han estat cedits o són objecte de llicència, a favor del titular del lloc web i per tant l’autoria i el dret d’explotació es troben protegits per les lleis mercantils i penals vigents, i la seva infracció constitueix una activitat il·lícita o delictiva.

3.2.- L’usuari podrà visualitzar els elements i continguts d’aquesta pàgina web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat , mantenint en tot moment intactes les notes relatives als drets d’autor i propietat. Quedant, per tant, terminantment prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició o qualsevol altra forma d’explotació amb fins comercials, així com la seva modificació, alteració o descompilació. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en aquesta pàgina web.

3.3.- L’accés i navegació pel lloc web no atorga a l’Usuari cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual o industrial o sobre qualsevol dret o propietat relacionats amb el mateix web, els serveis o els continguts, excepte el mer dret a l’accés i navegació, reservant-se el titular del lloc web la facultat d’exercir les accions legals pertinents en el cas que l’Usuari incompleixi els drets de propietat intel·lectual i / o industrial.