Protecció de Dades

1.- Protecció de dades

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre , de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, així com en els seus reglaments de desenvolupament, s’informa a l’Usuari del portal del següent:

1.1.- Que l’entitat respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat i confidencialitat dels usuaris, així com el secret i seguretat de les dades personals, de conformitat amb el que estableix el Reglament Europeu (RGPD), la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als que estan exposats.

1.2.- S’informa als usuaris del portal que les seves dades de caràcter personal només podran obtenir-per al seu tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’hagin obtingut i que dels mateixos es farà un ús racional i responsable. Així com a no cedir-los a qualsevol altra entitat, excepte autorització expressa del titular o per obligació legal. D’altra banda, les dades proporcionades seran cancel·lats per l’entitat quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a aquesta finalitat, o quan ho sol·liciti el titular, en l’exercici del seu dret.

1.3.- Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència, autenticitat, pertinència i no excessivitat de les dades personals proporcionats, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

1.4.- L’entitat Ok Estudi procedirà exclusivament a l’enviament de comunicacions comercials a aquells usuaris que expressament hagin prestat el seu consentiment al formulari de registre i sobre els productes oferts per l’entitat.

1.5.- En compliment del que disposa el Reglament (RGPD) l’entitat es compromet al respecte dels principis de licitud, lleialtat i transparència establint mecanismes d’informació per capes desglossats en els següents epígrafs: ( «Responsable», «Finalitat», «Legitimació», «Destinataris» i «Drets»).

Responsable: Ok Estudi

Finalitat: Gestionar la tramesa de la informació que ens sol·licitin i facilitar als usuaris les ofertes de productes i serveis d’acord amb els seus interessos. Així com millorar la seva experiència d’usuari en la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades a aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil o se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

Legitimació: La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment que se li demana a l’usuari per a l’oferta de productes i serveis que figura a la pàgina web.

Destinataris: Qualsevol cessió a tercers de les dades personals dels usuaris d’aquest portal, serà comunicada degudament als afectats especificant la identitat dels cessionaris i la finalitat amb la que es van a tractar les dades que se cedeixen entre les quals s’inclouen els fins administratius interns i la prestació del servei, inclòs el tractament de dades personals de client. No se cediran dades a tercers sense el consentiment de l’interessat.

Drets: Les dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti o que en el futur pugui facilitar, seran recollides en un fitxer automatitzat el responsable del qual és la societat Ok Estudi. L’Usuari podrà exercitar, respecte de les dades obtingudes, els drets reconeguts en el Reglament Europeu (RGPD), en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, cancel·lació de dades, oposició, limitació del tractament i portabilitat, sempre que resultés pertinent, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades o per a qualsevol dels usos abans assenyalats. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada podrà enviar-la per correu electrònic a info@okestudi.com oa la següent adreça: Gran Via Marqués del Túria 49, Planta 1ª, Porta 1, 46005 València, adjuntant còpia del DNI de l’Usuari.